Công cụ tạo code SQL để cập nhật CSDL WordPress sau khi chuyển host

Chú ý: Phải viết đầy đủ cả http và không có dấu / cuối cùng!
Chú ý: Phải viết đầy đủ cả http và không có dấu / cuối cùng!

Để hiểu hơn về công cụ này, bạn vui lòng đọc thêm bài viết sau: Hướng dẫn chuyển website WordPress từ LocalHost lên Server và ngược lại